Adviesraad & Klachtencommissie

De adviesraad inventariseert, signaleert en evalueert de behoeften van Nederlandse verenigingsbestuurders die te maken hebben met beleid en de wet- en regelgeving in het sociaal domein. Meldingen, signalen en klachten over overtreding van de gedragscode worden afgehandeld door een klachtencommissie.

Adviesraad

De adviesraad inventariseert, signaleert en evalueert de behoeften van Nederlandse verenigingsbestuurders die te maken hebben met beleid en de wet- en regelgeving in het sociaal domein. Met als doel beleidsmakers te bewegen om het beleid aan te passen aan wat de verenigingsbestuurder nodig heeft. De adviesraad richt zich op zowel bestaand beleid als nieuw beleid dat nog ontwikkeld wordt.

Alle adviezen worden getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Maar ook internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Verdrag van de rechten van het kind en het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking, zijn een belangrijke toetssteen voor de adviezen.

De onafhankelijke adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd beleidsmakers in de sport, cultuur en het verenigingsleven als geheel. De raad richt zich daarbij vooral op beleid en wetgeving rond het succesvol en effectief besturen van verenigingen. De raad verzamelt daarvoor ervaringen van verenigingsbestuurders. De raad haalt praktijkverhalen op, signaleert en probeert beleidsmakers zo goed mogelijk te adviseren in hoe bestuurders van verenigingen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden in hun waardevolle werk, en waar zij in de praktijk tegen aan lopen.

De adviesraad bestaat uit 10 leden, die actief zijn als verenigingsbestuurder. De adviesraad wordt beleidsmatig ondersteund door een professional van RVVB.

Voorzitter adviesraad: Hanna Wintzen-Kernkamp, Bestuurslid Tophockey THC Hurley, Docent Sport & Society Johan Cruijff Institute, Manager Operations EFDN (European Football for Development Network)

Edwin Eekhof, Bestuurskundige, eigenaar SportNetworking (internationale en nationale opdrachten beleids, bestuurlijk, vrijwilligers en verenigingsniveau voor sportbonden en gemeenten)

Peggy Sno, Secretaris / penningmeester Stichting Bigi Prisiri, Secretaris C.S.V. Zwarte Pijl, Penningmeester Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport, en accountant van beroep

Marcel van Dalen, Binnen de verschillende verenigingen en bestuursorganisaties ben ik een koersvaste en zakelijke bestuurder met een warm hart voor de zorg, sport en maatschappelijke belangen. Bestuurslid meiden-vrouwenvoetbal RKVV Meerburg, 11 jaar ervaring Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ben Bult,

Maartje Fleuren, (Sport)verenigingen toekomstbestendig maken. Dit doe ik door het ondersteunen/adviseren van besturen van verenigingen zelf, maar ook door het adviseren van bedrijven, bonden of overheden met hetzelfde doel.
Mijn 4 pijlers: Kennis en Kunde vergroten, Samenwerken/ Fuseren/ Kennisdeling/ Inzet betaalde krachten.

 

We zijn nog op zoek naar gekwalificeerde verenigingsbestuurders vanuit alle provincies in Nederland? Bekijk hier de vacature.

Klachtencommissie 

RVVB heeft een klachtencommissie om meldingen, signalen en klachten over overtredingen van de gedragscode af te handelen. Deze commissie bestaat uit 3 personen: Een directielid van RVVB en twee geregistreerde verenigingsbestuurders.

RVVB neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling en heeft een klachtenregeling:

1.1. Iemand doet binnen één maand nadat hij of zij de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van RVVB.

1.2. De directie van RVVB heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

1.3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.

1.4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

1.5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

1.6. De klachtencommissie van RVVB zal de klacht in behandeling nemen en bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de melder. Indien de klacht betrekking heeft op een bestuurder en wordt besloten tot uitschrijving uit het register zal dit aan de betreffende bestuurder worden medegedeeld.

1.7. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
– De naam, het adres van de indiener;
– De dagtekening;
– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
– De periode waarin de klacht is ontstaan.

1.9. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

1.10. RVVB heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 6 weken op te lossen

2.1. RVVB is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:

2.1.1. de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van RVVB gedragscode

2.1.2. hierover reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;

2.1.3. dit langer dan 12 maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;

2.1.4. door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

2.2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

3.1. RVVB draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.

3.2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

4.1. De directie van RVVB bepaalt per klacht de noodzaak van het betrekken van de klachtencommissie van ten minste 2 geregistreerde bestuurders, waarvan één van deze een onafhankelijke derde is.

4.2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

4.3. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.

4.4. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

4.5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.

4.6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.

4.7. De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.

4.8. De toepassing van lid 4.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.

4.9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar de RVVB

E info@rvvb.nl