Kernwaarden & gedragscode

Betrouwbaar, besluitvaardig, deskundig en zorgvuldig.
De geregistreerde verenigingsbestuurders onderschrijven deze kernwaarden en bijbehorende gedragscode.

Kernwaarden

Door je als verenigingsbestuurder te laten registeren laat je aan je leden, samenwerkingspartners, sponsors, subsidiegevers en andere betrokkenen zien dat je je committeert aan de 4 kernwaarden van het bestuurders vak: betrouwbaar, deskundig, zorgvuldig en besluitvaardig. Van een geregistreerde verenigingsbestuurder mag men hoogwaardige bestuurlijke kwaliteiten en vaardigheden verwachten.

Door voor deze 4 kernwaarden te gaan staan:

 • Geef jij duidelijk aan wat mensen van jou en je vereniging mogen verwachten in bestuurlijk opzicht;
 • Laat je zien dat je bereid bent om in jouw ontwikkeling als bestuurder te investeren en hier ook open in te zijn;
 • Vergroot je de kans op het succesvol aangaan van sponsor-, subsidie en andere relevante relaties;
 • Geef je anderen inzicht in verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden.

 

Gedragscode

Om deze kernwaarden tot uiting te laten komen in de praktijk is een gedragscode opgesteld. Deze vormt een belangrijk uitgangspunt in het dagelijkse besturen van een vereniging. Geregistreerde verenigingsbestuurders onderschrijven en houden zich aan deze gedragscode van RVVB. Deze zijn er om de belangen van verenigingen en al hun leden te beschermen in de ruimste zin van het woord.

Alle geregistreerde verenigingsbestuurders onderschrijven deze gedragscode met de vier kernwaarden van het bestuurders vak: betrouwbaardeskundig, zorgvuldig en besluitvaardig.

Gedragsregels voor verenigingsbestuurders, aangesloten bij het Register voor Vereniging Bestuurders (RVVB).

 1. 1.1 Deze gedragsregels brengen normen onder woorden die RVVB geregistreerde bestuurders in acht behoren te nemen bij de uitvoering van hun rol als verenigingsbestuurder. Deze gedragsregels maken inzichtelijk wat verenigingen en hun leden mogen verwachten van hun bestuurders en wat verenigingsbestuurders mogen verwachten van elkaar.
 2. 1.2 De gedragsregels zijn voor alle geregistreerde bestuurders te allen tijde leidend voor hun rol als verenigingsbestuurder in Nederland. Van de geregistreerde bestuurder mag worden verwacht dat hij of zij niet in strijd met de geest van de gedragsregels handelt.
 3. 1.3 Geregistreerde bestuurders leveren in alles een behoorlijke dienstverlening en houden (daarmee) het vertrouwen in de rol en het vak van bestuurder hoog.
 4. 1.4 Geregistreerde bestuurders houden zich in de praktijkuitoefening aan de wet, de statuten, reglementen en overige regels van RVVB, alsmede aan de Kerncode, de regels en de uitgangspunten die gezamenlijk de Gedragscode vormen. De Kerncode bevat de kernwaarden, lees of bekijk de uitlegvideo’s:
 1. 2.1 De geregistreerde bestuurder zet zijn deskundigheid en vaardigheden zo goed en doelmatig mogelijk in om te komen tot goede besluitvorming en verenigingsbeleid in het belang van de vereniging en haar leden.
 2. 2.2 De geregistreerde bestuurder geeft binnen de vereniging aan de leden duidelijk weer wat zij wel en niet van hem of haar mogen verwachten.
 3. 2.3 De geregistreerde bestuurder zorgt ervoor dat hij of zij – indien noodzakelijk – derden inschakelt ter zake van onderwerpen waarin de geregistreerde bestuurde zelf niet (voldoende) (des)kundig is.
 4. 2.4 De geregistreerde bestuurder houdt jaarlijks zijn of haar kennis en deskundigheid op peil door middel van het volgen van trainingen en cursussen die door gemeenten, bonden, RVVB en eventuele andere aanbieders worden aangeboden.
 5. 2.5 De geregistreerde bestuurder draagt zorg voor een goede afspiegeling in het bestuur om zo over voldoende en brede deskundigheid en ervaring te beschikken binnen het bestuur als geheel.
 6. 2.6 De geregistreerde bestuurder is op de hoogte van inhoud en gevolgen bij niet naleving van de WBTR.
 7. 2.7 De geregistreerde bestuurder is op de hoogte van relevante reglementen in de sport als dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines en zet zich te allen tijde in dat de vereniging en haar leden de regels ervan naleven.
 8. 2.8 De geregistreerde bestuurder neemt bestuursbesluiten op basis van zorgvuldig verkregen informatie binnen en buiten de vereniging en te allen tijde in het belang van de vereniging en haar leden.
 9. 2.9 De geregistreerde bestuurder is in staat om op begrijpelijke wijze bestuursbesluiten en verenigingsbeleid toe te lichten en uit te leggen aan leden. De geregistreerde bestuurder handelt zo transparant als mogelijk en is in staat op eenvoudige wijze verantwoording af te leggen aan leden en inzicht in te geven in het handelen en de beweegreden achter genomen besluiten.
 10. 2.10 De geregistreerde bestuurder betrekt leden, vrijwilligers en trainers bij het ontwikkelen van beleid en heeft te allen tijde een goed beeld bij wat er leeft binnen de vereniging.
 11. 2.11 De geregistreerde bestuurder is in staat om bestuursvergaderingen op bestuurlijk niveau (lange termijn, vanuit visie en beleid) te leiden en niet te vervallen in details, waan van de dag of management vraagstukken.
 12. 2.12 De geregistreerd bestuurder staat open voor en is ontvankelijk voor signalen van mensen over grensoverschrijdend gedrag van anderen binnen de vereniging
 1. 3.1 De geregistreerde bestuurder houdt zich aan vastgelegde regels en (ook mondeling overeengekomen) afspraken, waaronder statuten en reglementen van de (internationale)bond en eigen vereniging.
 2. 3.2 De geregistreerde bestuurder neemt in beginsel zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke dan wel gevoelige informatie die hem in het kader van zijn of haar rol als bestuurder ter kennis is gekomen, tenzij de geregistreerde bestuurder op grond van een wettelijke regeling gehouden is informatie daaromtrent te verschaffen en/of het belang van de
  vereniging dit vordert. De geregistreerde bestuurder gebruikt vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.
 3. 3.3 De geregistreerde bestuurder voorkomt te allen tijde belangenverstrengeling en vervult geen (neven)functies die in strijd kunnen zijn met die van de rol als verenigingsbestuurder. De geregistreerde bestuurder gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de rol van verenigingsbestuurder en neemt en geeft geen geschenken die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.
 4. 3.4 Bij het doorgeven van die informatie zorgt de geregistreerde bestuurder ervoor dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven, de informatie via openbare bronnen bekend is, of een wettelijke regeling de geregistreerde bestuurder daartoe verplicht.
 5. 3.5 Indien de bestuurder signalen en/of informatie ontvangt over grensoverschrijdend gedrag zal de bestuurder hier geen informatie over delen met anderen, behalve indien nodig met collega-bestuurders en betrokken onderzoekers, totdat het onderzoek is afgerond.
 1. 4.1 De geregistreerde bestuurder handelt integer. De geregistreerde bestuurder kan zich te allen tijde verantwoorden voor zijn doen en laten bij het nemen van besluiten en het implementeren van beleid. De geregistreerde bestuurder maakt geen oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheden of positie.
 2. 4.2 Voor de geregistreerde bestuurder staat het belang van de vereniging centraal, tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden en de openbare orde dan wel met de onafhankelijkheid van de geregistreerde bestuurder of anderszins in redelijkheid niet van de geregistreerde bestuurder kan worden verlangd.
 3. 4.3 De geregistreerde bestuurder houdt, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is rekening met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen binnen en buiten de vereniging.
 4. 4.4 De geregistreerde bestuurder baseert en onderbouwt zijn of haar besluiten op deugdelijke wijze. Hij of zij is zich bewust van de (bij)effecten van zijn gedrag en besluiten binnen de vereniging en van mogelijke ongewenste maatschappelijke of andere effecten.
 5. 4.5 De geregistreerde bestuurder ziet toe op naleving van reglementen, huisregels gedragscodes en andere normen binnen de vereniging.
 6. 4.6 De geregistreerde bestuurder signaleert op zorgvuldige wijze onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag en treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen binnen de vereniging.
 7. 4.7 De geregistreerde bestuurder is inhoudelijk onafhankelijk en handelt te allen tijde in het belang van de gehele vereniging. In het geval de geregistreerde bestuurder de functie vanuit specifieke maatschappelijke opvattingen of (prestatieve) doelstellingen uitvoert, stelt hij de vereniging en zijn toekomstige collega-bestuurders hiervan vooraf in kennis.
 8. 4.8 De geregistreerde bestuurder is relationeel onafhankelijk. De geregistreerde bestuurder is loyaal aan de vereniging. De geregistreerde bestuurder betracht openheid en transparantie over concurrentiegevoelige of ten opzichte van de vereniging invloedrijke relaties.
 9. 4.9 De geregistreerd bestuurder doet (of laat dit doen) referentieonderzoek naar nieuw aan te stellen trainers en of vrijwilligers.
 10. 4.10 De geregistreerd bestuurder voert (of laat dit uitvoeren) jaarlijks binnen de vereniging middels gesprekken met leden en vrijwilligers een onderzoek uit naar grensoverschrijdend gedrag volgens de RVVB-onderzoek aanpak.
 11. 4.11 De geregistreerd bestuurder wijst jaarlijks minimaal één keer persoonlijk alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de vereniging per mail en of brief op de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon.
 1. 5.1 De geregistreerde bestuurder stelt één keer per twee jaar een visie met gerelateerde doelen op voor de vereniging met een onderbouwd en realistisch beleidsplan waarin op eenvoudig en beknopte wijze de manier staat beschreven waarop de visie gerealiseerd wordt.
 2. 5.2 De geregistreerde bestuurder spant zich naar beste vermogen in binnen het kader van de visie en het beleidsplan de juiste besluiten te nemen waarbij te allen tijde wordt beoogd de aan de gerelateerde visie gestelde doelen te bereiken.
 3. 5.3 De geregistreerde bestuurder zal met het gehele bestuur gedurende minimaal vier jaar de documentatie van de door hen genomen besluiten (doen) bewaren, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. De geregistreerde bestuurder zorgt ervoor dat van het archief geen misbruik kan worden gemaakt.
 4. 5.4 De geregistreerde bestuurder is te allen tijde bereid om tijdens de ALV een schriftelijke of mondelinge evaluatie te geven over de wijze waarop besluiten tot stand zijn gekomen.
 5. 5.5 De geregistreerde bestuurder creëert voldoende ruimte in tijd en energie voor zichzelf en collega-bestuurders om tot goede besluitvorming te kunnen komen.
 6. 5.6 De geregistreerde bestuurder is in staat om de helicopterview toe te passen en uit de waan van de dag te stappen om tot zorgvuldige besluitvorming te komen.

Overgangsrecht

Deze gedragsregels vervangen eerdere gedragsregels van RVVB en treden per 1 juli 2021 in werking en zijn van toepassing op alle bestuurders die vanaf die datum zijn geregistreerd bij RVVB.