Algemene voorwaarden

Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)
Amstelwijckweg 11
3316 BB DORDRECHT

Algemene Voorwaarden Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)

 1.  In deze Algemene Voorwaarden betekent (i) “Diensten” alle
  diensten geleverd aan de Cliënt door RVVB.; (ii) het “Contract” de overeenkomst
  tot het leveren van Diensten; en (iii) de “RVVB” Register voor Verenigingsbestuurders, alle met haar
  verbonden rechtspersonen en vennootschappen zoals
  gedefinieerd in artikel 2:24b BW en alle functionarissen,
  bestuurders, vertegenwoordigers en agenten ervan, zowel
  individueel als gezamenlijk.
 2. Bij het ontbreken van enige vorm van aanvaarding van het
  Contract door de klant, zal de aanvang van Diensten
  aanvaarding van de Algemene Voorwaarden constitueren.
 3. De Cliënt gaat ermee akkoord om alle facturen voor de
  Diensten en onbetwiste gedeeltes van de facturen voor de
  Diensten binnen 30 dagen na factuur datum te betalen. RVVB
  behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen
  op het bedrag dat meer dan 30 dagen onbetaald is gebleven,
  en is gerechtigd de uitvoering van alle of bepaalde Diensten
  op te schorten totdat de achterstallige bedragen, rente
  daarbij inbegrepen, zijn betaald.
 4. RVVB behoudt zich het recht voor om meerwerk boven de
  oorspronkelijk vastgestelde werkzaamheden extra in rekening
  te brengen.
 5. RVVB houdt technische informatie of bedrijfsgegevens die zij
  heeft ontvangen van de Cliënt in het kader van het leveren
  van Diensten geheim en gebruikt deze niet of maakt deze
  niet bekend aan derden tenzij een wettelijke bepaling of
  nadere regelgeving dit vereist of indien dit wordt verzocht
  door de Cliënt. Deze verplichting blijft van kracht
  onverminderd de beëindiging van dit Contract. Deze
  verplichting is niet van toepassing op technische informatie of
  bedrijfsgegevens, die (i) al in het bezit van de RVVB waren
  voor de openbaring daarvan in de uitvoering van het leveren
  van Diensten; (ii) deel uitmaken of gaan uitmaken van het
  publieke domein buiten de schuld van de RVVB; of (iii) de
  RVVB op andere wijze heeft verkregen vanuit een
  onafhankelijke bron, anders dan onder een
  geheimhoudingsplicht.
 6. Dit Contract is van kracht vanaf de datum van acceptatie
  totdat het beëindigd is door RVVB of de Cliënt, waarbij partijen
  een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen ten opzichte van
  elkaar in acht nemen.
 7. Indien het Contract wordt beëindigd door RVVB of de Cliënt
  voordat de Diensten op basis van het Contract zijn voltooid,
  worden de vergoedingen voor RVVB berekend op een pro rata
  basis tot aan de dag van beëindiging. Alle kosten die
  redelijkerwijs voortvloeien uit de voortijdige beëindiging van
  het Contract alsmede bedragen die op dat moment aan RVVB
  zijn verschuldigd, worden direct opeisbaar.
 8. De Diensten worden niet getoetst aan enige andere norm dan
  aan de toepasselijke voorschriften en normen zoals die
  schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen met de Cliënt.
 9. Bij het verschaffen van Diensten, informatie of advies
  garandeert de RVVB niet de juistheid van de gegeven
  informatie of het gegeven advies. Met uitzondering van
  hetgeen is vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, is RVVB
  niet aansprakelijk voor verlies, schade of uitgaven teweeg
  gebracht door een persoon dan wel door een handeling,
  verzuim, vergissing, nalatigheid, of op grond van
  risicoaansprakelijkheid van de RVVB of indien dit is
  veroorzaakt door onnauwkeurigheid in informatie of advies
  welke op enige wijze door of namens de RVVB is verstrekt,
  zelfs indien verondersteld wordt dat dit neerkomt op een
  inbreuk onder een garantie. Indien de Cliënt gebruik maakt
  van Diensten of vertrouwt op informatie of advies afgegeven
  door of namens de RVVB en als gevolg daarvan verlies of
  schade lijdt of uitgaven moet doen waarvan is bewezen dat
  deze zijn veroorzaakt door een nalatigheid, verzuim, of fout
  van de RVVB of door nalatige onnauwkeurigheid in
  informatie of advies dat door of namens de RVVB is
  gegeven, dan zal RVVB een vergoeding betalen aan de Cliënt
  voor diens bewezen verlies tot maximaal het bedrag van het
  honorarium dat eventueel door RVVB in rekening is gebracht
  voor die bepaalde dienst, informatie of advies.
 10. Niettegenstaande de voorafgaande bepaling is de RVVB
  niet aansprakelijk voor gederfde winst, contractbreuk, verlies
  van gebruikers, indirecte schade, gevolgschade, schade, of
  onkosten welke is veroorzaakt als gevolg van een handeling,
  nalaten, of een fout of is veroorzaakt door een
  onnauwkeurigheid in informatie of advies afgegeven door of
  namens de RVVB.
 11. Geen enkele entiteit van de RVVB is aansprakelijk of
  verantwoordelijk, op grond van nalatigheid of anderszins, ten
  opzichte van een persoon die geen partij is bij de
  overeenkomst krachtens welke een certificaat, verklaring,
  gegevens of rapport door een entiteit van de RVVB is
  afgegeven, voor (i) informatie of advies uitdrukkelijk of
  stilzwijgend afgegeven door een entiteit van de RVVB (ii)
  een verzuim of onnauwkeurigheid in gegeven informatie of
  advies (iii) een handeling of verzuim die de uitgifte van een
  certificaat, verklaring, gegevens of rapport, welke de
  informatie of het advies bevatte, veroorzaakte of daartoe
  bijdroeg. Geen enkel onderdeel van deze Algemene
  Voorwaarden schept rechten ten gunste van iemand die geen
  partij is bij het Contract met een entiteit van de RVVB.
 12. Een verzuim of falen om een bepaling, voorwaarde of
  verplichting na te leven, welke uitgevoerd dient te worden
  onder het Contract, geeft geen aanleiding tot een vordering
  jegens RVVB of enig andere entiteit van de RVVB, noch kan
  dit worden geacht wanprestatie in te houden indien het falen
  of het verzuim ontstaat door oorzaken die redelijkerwijs
  buiten de macht van de entiteit liggen
 13. Geschillen, vorderingen of procedures tussen een lid van de RVVB
  en de Cliënt die voortvloeien uit of verband houden
  met Diensten verleend door RVVB., zijn uitsluitend onderworpen
  aan de jurisdictie van Nederlandse rechtscolleges en worden
  beheerst door Nederlands recht.
 14. Geen enkele toevoeging, wijziging of vervanging van deze
  Algemene Voorwaarden zal RVVB binden of deel uitmaken van
  dit Contract, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk is
  aanvaard door een hiertoe gemachtigde vertegenwoordiger
  van RVVB die uitdrukkelijk schriftelijk verklaart dat RVVB akkoord
  gaat met wijziging van de Algemene Voorwaarden. In geval
  van onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met
  enig ander document dat ertoe strekt andere voorwaarden op
  te leggen, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
 15. De Cliënt heeft de verplichting een veilige werkplaats te
  verschaffen voor medewerkers van RVVB. Deze verplichting geldt
  ten aanzien van alle werkplaatsen, welke onder het toezicht
  vallen van de Cliënt.
 16. RVVB heeft de discretionaire bevoegdheid tot het achterhouden
  of intrekken van een certificaat of rapport in geval van niet betaling
  van enig opeisbare vordering.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  onder nummer Oud-Beijerland op 29-09-2021